Présentation des kumi jo.

le premier kumi jo le deuxième kumi jo


le troisième kumi jo le quatrième kumi jo


le cinquième kumi jo le sixième kumi jo